DELİ HAMİD

Aksaraylı Kazaskerdir. Şeyhülislâm Yahya Efendiyle, Acem Mehmed Efendiye Danişmend olmuş, medreselerde ders okutmuş ve birçok illerde kadılık yapmış, sonra da kazaskerliğe getirilmiştir. İlmiye sınıfından vergi alınmak istendiğinde 4. Mehmet’i ser bir dille tenkit ettiği için önce Rodos’a ve sonra da Kıbrıs’a sürgün edilmiş, M: 1687’de ölmüştür. Molla Hüsrev’in Mir’âtına değerli, haşiyeler yazmıştır.